Stymulatory energii ADR


Technologia ADR ( Advanced Dielectric Radiation ) jest unikalnym w skali światowej polskim wynalazkiem, dzięki któremu możliwe jest budowanie nowoczesnych i efektywnych ekranów pochłaniających składową elektryczną pola elektromagnetycznego. Technologia ta wykorzystuje właściwości układów wielofazowych, które można dobierać do określonych zastosowań zmieniając skład fazowy i sposób łączenia poszczególnych faz.

Podstawowym składnikiem wszystkich urządzeń z rodziny ADR jest układ przestrzenny o nazwie Modułowy Element Przemiany Energii. Ich twórcą jest polski wynalazca inż. Stanisław Adrian Wosiński.

Przestrzenny rozkład pola magnetycznego nad stymulatorem ADR-4


Pole elektromagnetyczne jest kombinacją pola elektrycznego i magnetycznego. Źródłem pola elektrycznego są stacjonarne ładunki elektryczne, natomiast pole magnetyczne jest związane z ruchem ładunków elektrycznych (prądem elektrycznym). Promieniowanie elektromagnetyczne jest to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Ma ono charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna i magnetyczna są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali.

Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka ciągle jest badany przez naukowców i lekarzy. Naukowcy z Karolinska Institute w Sztekholmie dowiedli, że fale elektromagnetyczne dezorientują pracę systemu immunologicznego. Opracowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego raporty potwierdzają negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na nasz organizm. Parlament uchwalił rezolucję nakazującą określanie norm ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne według czynników biologicznych, a nie jak to było dotychczas tylko termicznych. Wiele krajów radykalnie zaostrza normy w tej dziedzinie zwłaszcza dla urządzeń działających w pobliżu miejsc, w których może przebywać człowiek. Prądy elektryczne w ciele człowieka należą do normalnych funkcji życiowych: sygnały nerwowe polegają na przesyłaniu impulsów elektrycznych, elektrycznymi procesami są również reakcje biochemiczne od trawienia do aktywności mózgu - pole elektromagnetyczne może zakłócić procesy życiowe w naszym organizmie.
Natężenie tego prądu zależy od natężenia pola elektromagnetycznego oraz pętli, w której prąd jest indukowany. Jeżeli natężenie prądu indukowanego jest dostatecznie duże to może wystąpić pobudzenie nerwów lub mięśni. Szkodliwa dla człowieka jest głównie składowa elektryczna promieniowania elektromagnetycznego . Szczególnie niekorzystnie oddziaływują fale o częstotliwości do 100 MHz. W tym zakresie występują procesy biologiczne w naszym organizmie (ruchy jonów związanych z enzymami zaangażowanymi w system immunologiczny i inne systemy zapewniające homeostazę organizmu).

Urządzenia z rodziny ADR


ADR-4

Stymulator ten to dysk ceramiczno-magnetyczny umieszczony w specjalnej obudowie. Bazę dysku stanowi element ceramiczny. Na nim umieszczone zostały elementy magnetyczne o zróżnicowanym natężeniu i o określonych wymiarach, które dają pożądany przestrzenny rozkład stałego niejednorodnego pola magnetycznego oraz dwa elementy ze specjalnego stopu metali i fiolka szklana z roztworem "programującym". Zadaniem ADR-4 jest odpowiednie programowanie energetyczne i strukturalne wody, zarówno wody w postaci czystej jak i znajdującej się w różnych artykułach spożywczych. Na skutek oddziaływania między innymi pola magnetycznego, urządzenie to modyfikuje strukturę klasterową wody oraz jej pamięć energetyczną, czyniąc ją zdrowszą. Uzyskiwana struktura ma pewien związek z wodą wytwarzaną przez magnetyzery dające wodę o budowie heksagonalnej.

Odmiany wody.
Woda w normalnych warunkach nie jest substancją bezpostaciową; tworzy ona struktury pseudokrystaliczne, których budowa zależy od historii warunków w jakich się znajdowała, mogąc przez długi czas zachowywać zmienione właściwości, obserwowane jako zmiana napięcia powierzchniowego, stałej dielektrycznej, przewodnictwa elektrycznego, widm NMR (rezonansu magnetycznego), UV (ultrafioletu), IR (podczerwieni) oraz własności biologicznych. Strukturę wody może zmienić pole elektromagnetyczne, oddziaływanie odpowiednio ukształtowanego pola magnetycznego, ciśnienie, obce substancje, temperatura lub kilka tych czynników jednocześnie. W zależności od rodzaju i natężenia tych wpływów, z którymi w przeszłości woda miała kontakt, posiada ona zróżnicowane cechy, wykazując specyficzne widma spektroskopowe i specyficzne oddziaływanie na organizmy żywe. Zjawiska te określane są jako "pamięć wody", a wykorzystuje je na przykład homeopatia. Tak zmieniona woda ma bardzo duży wpływ na regulację energetyczną u człowieka. Poddając wodę działaniu stymulatora ADR-4 otrzymuje się wodę odpowiednio zmienioną energetyczne i strukturalnie, która wpływa pozytywnie na równowagę wewnętrzną ludzkiego organizmu.

Mikroskopowy obraz kropli wody mineralnej po odparowaniu (powiększenie 1300x).
Po lewej - bez użycia ADR-4;
po prawej z zastosowaniem ADR-4


Użytkowanie ADR-4
Aby wykorzystać oddziaływanie energetyczne dysku ADR-4 na artykuły spożywcze, należy jedynie umieścić je na dysku na co najmniej 3 minuty. Wodę postawioną w naczyniu na dysku należy zamieszać i pozostawić również na co najmniej 3 minuty. Po tym czasie woda jest wystarczająco ukształtowana energetyczne. Przetrzymywanie dłuższe, np. 1 godzinę, czy nawet dobę nie zmienia właściwości energetycznych postawionej wody. Dysk stawiamy płasko z napisem "ADR-4" skierowanym ku górze. Z dysku można korzystać wtedy gdy odczuwamy potrzebę regulacji energetycznej (uczucie osłabienia, zmęczenia, złe samopoczucie itp.) albo profilaktycznie: na przykład codziennie rano wypijamy jeden kubek dowolnego napoju. Nie zachodzi możliwość przedawkowania. Energetyzować można wszystkie produkty żywnościowe. W przypadku picia wody, wskazane jest aby była to woda mineralna lub źródlana. (Dopuszczalne jest stawianie gorących płynów na dysku, ponadto urządzenie to można myć pod bieżącą wodą, ponieważ jest hermetycznie zamknięte. ADR-4 posiada również zdolność oddziaływania miejscowego. Przyłożenie tego układu bezpośrednio do ciała w miejscu schorzenia oddziałuje leczniczo na to miejsce. Można również Przyłożyć układ do węzłów energetycznych, czy też do punktów aktywnych znajdujących się wzdłuż kanałów energetycznych - meridianów. ADR-4 harmonizuje też energię w środowisku człowieka, jak również redukuje wpływ szkodliwego promieniowania geopatycznego.

Uwaga: W przypadku posiadania rozrusznika serca, czy też w innych przypadkach, gdzie ogólnie uważa się bezpośredni wpływ pola magnetycznego za szkodliwy, można korzystać z ADR-4 jedynie pośrednio, czyli przez picie płynów energetyzowanych za jego pomocą. Działanie takie jest z reguły wystarczające. Stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego; jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń energetycznych oraz poprawę krążenia obwodowego.

ADR-4 posiada: Wskazania do zastosowania ADR-4

Skuteczność działania ADR-4 została stwierdzona w: Jest on także polecany przy wspomaganiu kuracji oczyszczających, odchudzających i odmładzających. Należy jednak pamiętać, że stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego; jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń energetycznych oraz poprawę ukrwienia obwodowego.

W polsce badania nad ADR-4 były przeprowadzane m.in. w:
Nagrody
ADR Protect

Urządzenie ADR Protect wzmacnia odporność człowieka na czynniki szkodliwe, poprzez regulację czynnościową organizmu. W szczególności chroni przed niekorzystnymi skutkami fal elektromagnetycznych. ADR Protect nie zmniejsza natężenia samego promieniowania (byłoby to niekorzystne np. dla zasięgu telefonu). Urządzenie ADR Protect , wyrównując poziom energii we wszystkich kanałach akupunkturowych (meridianach), powoduje przywrócenie, zaburzonej w skutek promieniowania elektromagnetycznego (np. tel. komórkowych, komputerów), równowagi energetycznej człowieka (homeostazy). W ten sposób mechanizmy obronne organizmu stają się bardziej efektywne, potrafiąc w większym stopniu zrekompensować wpływ promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez różne urządzenia elektroniczne i elektryczne. Jednym z efektów oddziaływania ADR Protect jest wpływ na autonomiczny układ nerwowy, odpowiedzialny za utrzymywanie równowagi fizjologicznej organizmu.

ADR-3

ADR-3 to ceramiczny krążek, którego zadaniem jest harmonizowanie energii w człowieku i jego bezpośrednim środowisku zwłaszcza, gdy środowisko to jest skażone promieniowaniem stref zadrażnień geopatycznych (np. podziemnych cieków, tzw. żył wodnych). ADR-3 należy umieścić w domu według zasady, że nie samo urządzenie jest najistotniejsze, lecz jego kładzenie. Kierując się intuicją, którą każdy domownik w stosunku do swego domu i najbliższych posiada, należy położyć je tam, gdzie przyjdzie nam na myśl i zarazem tak, aby nie przeszkadzało w codziennych zajęciach. Gdy zaistnieje taka potrzeba, zawsze możemy zmienić miejsce zainstalowania urządzenia. W przypadku domów wolnostojących zaleca się wkopywanie stymulatorów ADR-3 w ziemię dookoła domu. Metoda taka jest najskuteczniejsza, zwłaszcza przy silnym zapromieniowaniu obszaru. Urządzenia ADR-3 jak i ADR-1 nie ulegają zużyciu w czasie eksploatacji i nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych.